INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 37 KVIETIMĄ

2022 25 lapkričio, 14:35

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos (VPS) „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemones:

37 kvietimas – „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir  partnerystės skatinimas“

 

Visi reikalavimai projektų pareiškėjams detaliai aprašyti vietos projektų finansavimo sąlygų apraše (FSA), kuriuos galite rasti mūsų tinklalapyje prie kiekvieno kvietimo dokumentacijos:

https://www.vrvvg.lt/kvietimas-nr-37-nuo-2022-11-14-iki-2022-12-15-vps-priemone-bendruomeniu-ir-kitu-pelno-nesiekianciu-organizaciju-verslumo-ir-partnerystes-skatinimas/

Pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į šią VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ finansavimo sąlygų apraše nurodomą informaciją:

 

 

PARAIŠKOS PRIIMAMOS

 

2022 11 14 – 2022 12 15

 

GALIMI PAREIŠKĖJAI ·        Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės;

·        Vilniaus rajone registruotos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;

·        Vilniaus rajone registruotos viešosios įstaigos.

 

Teisinis statusas – asociacijos ir viešosios įstaigos. Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO, kai jų įgyvendinamas projektas atitinka Socialinio verslo koncepciją.

 

Jeigu vietos projekto paraišką teikia viešoji įstaiga (bet ne kaimo bendruomenė), tai šio  juridinio asmens  pagrindiniu steigėju ir dalininku, turinčiu ne mažiau kaip 51 proc. dalių (vertinama pagal JAR ir  JADIS duomenis) turi būti bendruomeninės organizacijos, asociacijos ir kitos NVO.

 

Pastaba. Vadovaujantis Taisyklių 23.1.17 punktu, juridiniai asmenys, kai jų steigėjas ir vietos projekto paraiškos pateikimo dieną vienintelis dalyvis yra vienas fizinis asmuo, yra prilyginami privačiam verslui ir pagl šį kvietimą yra netinkami pareiškėjai.

REMIAMA VEIKLA Ekonominės veiklos įvairinimas, per novatoriškas bendradarbiavimo formas:

·                         teikiant įvairias kaimo gyventojams paslaugas;

·                         imantis veiklų, susijusių su turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio organizavimu, ypač jaunimui;

·                         vystant turizmą skatinančias veiklas, įskaitant edukacinių programų vykdymą, švietimas aplinkos ir maisto klausimais;

·                         užsiimant žemės ūkio produktų gamyba, maisto tiekimo grandinės organizavimu „nuo lauko iki stalo“;

·                         kuriant regioninius produktus panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą.

 

Pastaba. Priemonė skirta darbo vietoms kurti.

GALIMI PARTNERIAI ·        Kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;

·        Tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos;

·        Viešosios įstaigos;

·        Savivaldybės;

·        Vilniaus rajono savivaldybė, jos įsteigtos viešosios įstaigos bei kitos biudžetinės organizacijos;

·        Privatūs juridiniai asmenys.

 

DIDŽIAUSIA PARAMOS SUMA ·        Sukurta 1.5 darbo vietos – didžiausia paramos suma negali būti didesnė kaip 80 000.00 Eur.
FINANSAVIMO INTENSYVUMAS ·        Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki

95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

 

ATRANKOS KRITERIJAI ·     Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise;

·     Didesnis sukurtų ir kontrolės laikotarpiu išlaikytų naujų darbo vietų skaičius;

·     Projekto poreikis suderintas su teritorijos, kurioje vykdo veiklą pareiškėjas, nevyriausybinės organizacijomis, verslo ir vietos valdžios atstovais;

·     Projektas įgyvendinamas su didesniu partnerių skaičiumi;

·     Projekto rezultatai skirti kelių seniūnijų vietos gyventojų poreikiams tenkinti;

·     Pareiškėjas yra Vilniaus rajono VVG teritorijoje registruotas ir veikiantis subjektas.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS ·        Naujų prekių įsigijimas;

·        Darbų ir paslaugų, susijusių su projekte numatyta remtina veikla (ekonominės veiklos įvairinimas, per novatoriškas bendradarbiavimo formas) įsigijimas;

·        Vietos projekto bendrosios išlaidos;

·        Netiesioginės vietos projekto išlaidos.

 

PVM, kurį vietos projekto vykdytojas (išskyrus vietos projektų vykdytojus, nurodytus Vietos projektų administravimo taisyklių 27.5 papunktyje) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM ataskaitą (net jei tokio PVM vietos projektų vykdytojas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų;

 

SPECIALIOSIOS TINKAMUMO SĄLYGOS VIETOS PROJEKTUI

 

·        Vietos projektas kuria naujas darbo vietas Vilniaus rajono gyventojams;

·        Vietos projektą teikia nemažiau kaip du subjektai;

·        Pareiškėjų steigimo dokumentuose numatyti veiklos tikslai susiję su projekte numatyta vykdyti veikla (-omis) (vertinama pagal pareiškėjo steigimo dokumentų duomenis);

·        Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti vietos projektą, t.y. pareiškėjo vadovas arba kitas už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo įgyvendino (buvo paskirtas projekto vadovu, 63 administratoriumi, finansininku) bent 1 projektą ir (arba) projekto įgyvendinimo metu yra perkamos konsultavimo paslaugos ir (arba) paskirtas projekto vadovas turi aukštesnįjį, aukštąjį arba universitetinį išsilavinimą vadybos, ekonomikos, finansų valdymo, administravimo srityse (vertinama pagal projekto paraiškos informaciją ir kartu pateikiamus dokumentus (gyvenimo aprašymus, rekomendacijos ir pan.).

PAPILDOMOS TINKAMUMO SĄLYGOS

VIETOS PROJEKTUI

VVG nesiunčia pareiškėjui paklausimų, atmeta paramos paraišką ir neteikia paramos, kai pareiškėjo:

•               pateikta paraiška užpildyta ne lietuvių kalba;

•               pateikta paraiška užpildyta netinkamos formos;

•               prie paraiškos nepateiktas verslo planas arba pateiktas netinkamos formos verslo planas;

•               prie paraiškos pateiktas nustatytos formos verslo planas, bet jis neužpildytas arba užpildytas iš dalies;

•        prie paraiškos nepateikti 2 ar daugiau dokumentų, kuriuos privalu pateikti kartu su paraiška.

PARAIŠKOS PATEIKIMO BŪDAI Vietos projektų paraiškos priimamos TIK ELEKTRONINIU PAŠTU vrvvg.paraiskos@gmail.com

 

Dokumentai turi būti pasirašyti saugiu  ELEKTRONINIU PARAŠU

 

 

KONTAKTAI

 

Administruojantis asmuo Anželika Kerbed

(vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)

 

 

< Grįžti