INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 38 KVIETIMĄ

2022 25 lapkričio, 14:41

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos (VPS) „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemones:

38 kvietimas – „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“

 

Visi reikalavimai projektų pareiškėjams detaliai aprašyti vietos projektų finansavimo sąlygų apraše (FSA), kuriuos galite rasti mūsų tinklalapyje prie kiekvieno kvietimo dokumentacijos:

https://www.vrvvg.lt/kvietimas-nr-38-nuo-2022-11-03-iki-2022-12-05-vps-priemone-nvo-socialinio-verslo-kurimas-ir-pletra/

Pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į šią VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų apraše nurodomą informaciją:

 

 

PARAIŠKOS PRIIMAMOS

 

2022 11 03 – 2022 12 05

 

GALIMI PAREIŠKĖJAI ·        Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės;

·        Vilniaus rajone registruotos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;

·        Vilniaus rajone registruotos viešosios įstaigos.

·        Vilniaus rajone registruoti privatūs juridiniai asmenys.

 

Teisinis statusas – asociacijos ir viešosios įstaigos. Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO, kai jų įgyvendinamas projektas atitinka Socialinio verslo koncepciją.

 

Jeigu vietos projekto paraišką teikia viešoji įstaiga (bet ne kaimo bendruomenė), tai šio  juridinio asmens  pagrindiniu steigėju ir dalininku, turinčiu ne mažiau kaip 51 proc. dalių (vertinama pagal JAR ir  JADIS duomenis) turi būti bendruomeninės organizacijos, asociacijos ir kitos NVO.

 

1.Ne trumpiau kaip vienerius metus Vilniaus rajone registruoti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų, arba Asociacijų arba Viešųjų įstaigų, arba Labdaros ir paramos fondų įstatymus;

2.Registruoti ir veiklą vykdantys VVG teritorijoje privatūs juridiniai asmenys (tik mažos ir labai mažos įmonės), kurių steigime ir (ar) valdyme dalyvauja viešieji juridiniai asmenys, įvardyti pirmame punkte, ir kurie valdo ne mažiau kaip 51 proc. akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą juridinio asmens kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi ne mažiau kaip 51 proc. visų juridinio asmens dalyvių balsų (turi sprendžiamąją galią).

3.Privatūs juridiniai asmenys gali teikti tik socialinio verslo projektus.

 

Pastaba. Vadovaujantis Taisyklių 23.1.17 punktu, juridiniai asmenys, kai jų steigėjas ir vietos projekto paraiškos pateikimo dieną vienintelis dalyvis yra vienas fizinis asmuo, yra prilyginami privačiam verslui ir pagl šį kvietimą yra netinkami pareiškėjai.

REMIAMA VEIKLA ·        Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms (socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir senyviems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams, mažamečius vaikus auginančios šeimos, neįgaliesiems, priklausomybės ligomis sergantiems ir pan.) kūrimas (pvz., vaikų priežiūra, paslaugos senjorams, „nuotolinės“ paslaugos, pagalba socialiai atskirtiems žmonėms ir t.t.);

·        Sąlygų socialiai pažeidžiamoms grupėms (socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir senyviems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams, mažamečius vaikus auginančios šeimos, neįgaliesiems, priklausomybės ligomis sergantiems ir pan.) įsidarbinti sudarymas;

·        Socialiai atskirtų vietovių vystymas (pvz., socialiniai verslai labai nutolusiose kaimo vietovėse, gyvenamųjų rajonų vystymas / reabilitacinės programos kaimo vietovėse ir t.t.);

·        Kitos veiklos, kurios neprieštarauja socialinio verslo sampratai.

 

Pastaba. Priemonė skirta darbo vietoms kurti.

GALIMI PARTNERIAI ·        Kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;

·        Tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos;

·        Viešosios įstaigos;

·        Savivaldybės;

·        Vilniaus rajono savivaldybė, jos įsteigtos viešosios įstaigos bei kitos biudžetinės organizacijos;

·        Privatūs juridiniai asmenys.

DIDŽIAUSIA PARAMOS SUMA ·        Didžiausia paramos vietos projektui suma priklauso nuo sekančių rodiklių:

·        Sukurtos 2 darbo vietos-didžiausia paramos suma 119 836,00Eur

FINANSAVIMO INTENSYVUMAS ·        Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki

95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Pastaba.

80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus socialinio verslo.

95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio.

ATRANKOS KRITERIJAI ·        Projekto veiklos kuria socialines inovacijas rajono mastu;

·     Didesnis sukurtų ir kontrolės laikotarpiu išlaikytų naujų darbo vietų skaičius;

·     Kuo didesnė NVO/socialinio/bendruomeninio verslo subjekto patirtis;

·     Projekto poreikis suderintas su teritorijos, kurioje teikiamas projektas, nevyriausybinės organizacijomis, verslo ir vietos valdžios atstovais;

·     Projekto idėja išvystyta konsultuojantis su vietos gyventojais ir (arba) suinteresuotomis organizacijomis;

·     NVO/socialinio/bendruominio verslo subjektų veiklos modelis.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS ·        Naujų prekių įsigijimas;

·        Darbų ir paslaugų, susijusių su projekte numatyta remtina veikla (ekonominės veiklos įvairinimas, per novatoriškas bendradarbiavimo formas) įsigijimas;

·        Vietos projekto bendrosios išlaidos;

·        Netiesioginės vietos projekto išlaidos.

PAPILDOMOS TINKAMUMO SĄLYGOS

VIETOS PROJEKTUI

VVG nesiunčia pareiškėjui paklausimų, atmeta paramos paraišką ir neteikia paramos, kai pareiškėjo:

•               pateikta paraiška užpildyta ne lietuvių kalba;

•               pateikta paraiška užpildyta netinkamos formos;

•               prie paraiškos nepateiktas verslo planas arba pateiktas netinkamos formos verslo planas;

•               prie paraiškos pateiktas nustatytos formos verslo planas, bet jis neužpildytas arba užpildytas iš dalies;

•               prie paraiškos nepateikti 2 ar daugiau dokumentų, kuriuos privalu pateikti kartu su paraiška.

PARAIŠKOS PATEIKIMO BŪDAI Vietos projektų paraiškos priimamos TIK ELEKTRONINIU PAŠTU vrvvg.paraiskos@gmail.com

 

Dokumentai turi būti pasirašyti saugiu  ELEKTRONINIU PARAŠU

 

KONTAKTAI Administruojantis asmuo Agnė Jakubickaitė (agne.bumblauskiene@gmail.com, +37063348481)
< Grįžti