INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 39 KVIETIMĄ

2022 25 lapkričio, 14:46

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos (VPS) „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemones:

39 kvietimas – „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“

 

Visi reikalavimai projektų pareiškėjams detaliai aprašyti vietos projektų finansavimo sąlygų apraše (FSA), kuriuos galite rasti mūsų tinklalapyje prie kiekvieno kvietimo dokumentacijos:

https://www.vrvvg.lt/kvietimas-nr-39-uo-2022-11-10-iki-2022-12-12-vps-priemones-investicijos-materialuji-turta-veiklos-sritis-parama-zemes-ukio-produktu-perdirbimui-rinkodarai-ir-arba/

Pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į šią VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ finansavimo sąlygų apraše nurodomą informaciją:

 

 

PARAIŠKOS PRIIMAMOS

 

2022 11 10 – 2022 12 12

 

GALIMI PAREIŠKĖJAI ·        ūkininkas;

·        jaunasis ūkininkas;

·        naujai įregistruoti arba veikiantys juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;

·        fizinis asmuo.

 

Paramos gavėjo pobūdis: Vilniaus rajono teritorijoje registruota ir veikianti labai maža  įmonė, (tai yra,  kai paraiškos pateikimo metu pareiškėjas, įskaitant su juo susijusias įmones, – labai maža įmonė), Vilniaus r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą fizinis asmuo, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, ūkininkas.

 

REMIAMA VEIKLA Parama žemės ūkio produktų (vaisių, uogų,daržovių, grybų ir augalininystės ir gyvulininkystės produktų) perdirbimui ir (arba) inovacijų, naujų technologijų  bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;

•                    žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų, augalininystės ir gyvulininkystės produktų) rinkodara;

•                    žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių,grybų, augalininystės ir gyvulininkystės produktų) rinkodara, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra;

•                    kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.

 

Žemės ūkio produktų perdirbimas – veikla, kurios metu pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir (ar) cheminė sudėtis.

 

Žemės ūkio produktų rinkodara – žemės ūkio produktų supirkimas, surinkimas, paruošimas realizacijai, sandėliavimas, etikečių klijavimas, apdirbimas, rūšiavimas, pakavimas ir pardavimas.

 

Pastaba. Priemonė skirta darbo vietoms kurti.

GALIMI PARTNERIAI ·       ūkininkas;

·       jaunasis ūkininkas;

·       naujai įregistruoti arba veikiantys juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara; fizinis asmuo.

 

Pastaba. Partnerystė negali būti sudaroma su paties pareiškėjo įsteigtu juridiniu asmeniu, taip pat su juridiniu asmeniu, kurio valdyme pareiškėjas dalyvauja (yra akcininkas, vadovas, valdybos narys ir kt.). To paties projekto įgyvendinime dalyvaujantys partneriai (fiziniai ir juridiniai asmenys) negali būti tarpusavyje susiję.

DIDŽIAUSIA PARAMOS SUMA ·        Sukurta 1.5 darbo vietos – didžiausia paramos suma negali būti didesnė kaip 60 478.00 Eur.
FINANSAVIMO INTENSYVUMAS ·        Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki

70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

 

ATRANKOS KRITERIJAI ·     Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise;

·     Didesnis sukurtų ir kontrolės laikotarpiu išlaikytų naujų darbo vietų skaičius;

·     Pareiškėjas yra kaimo vietovėje registruotas ir veikiantis subjektas;

·        Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus nepertraukiamai), yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus;

 

·     Projektą pagal partnerystės sutartį teikia keli subjektai;

·     Projekto veiklomis (rezultatais) kuriamos inovacijos rajono lygmeniu.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS ·        Naujų prekių įsigijimas;

·        Darbų ir paslaugų įsigijimas;

·        Vietos projekto bendrosios išlaidos;

 

SPECIALIOSIOS TINKAMUMO SĄLYGOS VIETOS PROJEKTUI:

 

·        Pareiškėjas juridinis asmuo yra registruotas ir veikiantis Vilniaus rajono kaimo vietovėje;

·        Pareiškėjas ūkininkas (fizinis asmuo) nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravęs Vilniaus rajone;

·        Paraiškos pateikimo metu pareiškėjas ūkininkas (fizinis asmuo) turi įregistravęs žemės ūkio valdą savo vardu;

·        Paramos paraiškoje įsipareigota, kad projekto veikla atitiks darnaus vystymo reikalavimus ir neturės neigiamo poveikio aplinkai.

 

PAPILDOMOS TINKAMUMO SĄLYGOS

VIETOS PROJEKTUI

VVG nesiunčia pareiškėjui paklausimų, atmeta paramos paraišką ir neteikia paramos, kai pareiškėjo:

•               pateikta paraiška užpildyta ne lietuvių kalba;

•               pateikta paraiška užpildyta netinkamos formos;

•               prie paraiškos nepateiktas verslo planas arba pateiktas netinkamos formos verslo planas;

•               prie paraiškos pateiktas nustatytos formos verslo planas, bet jis neužpildytas arba užpildytas iš dalies;

•               prie paraiškos nepateikti 2 ar daugiau dokumentų, kuriuos privalu pateikti kartu su paraiška.

PARAIŠKOS PATEIKIMO BŪDAI Vietos projektų paraiškos priimamos TIK ELEKTRONINIU PAŠTU vrvvg.paraiskos@gmail.com

 

Dokumentai turi būti pasirašyti saugiu  ELEKTRONINIU PARAŠU

 

KONTAKTAI Administruojantis asmuo Anželika Kerbed

(vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)

< Grįžti