KVIETIMAI TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2018 12 balandžio, 07:26

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones:

Kvietimo Nr. 5   dokumentacija

„Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“ (kodas: LEADER-19.2-SAVA-7) Remiamos veiklos: Priemonė yra investicinio pobūdžio, skirta viešųjų erdvių, kuriose vykdoma laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrinė, socialinė ir kt. veikla kaime, atnaujinimui ir įrengimui. Priemonė skirta gerinti gyvenamąją aplinką siekiant mažinti socialinę atskirtį, skatinti iniciatyvų kūrimąsi, didinti jaunimo užimtumą Vilniaus rajone. Viešųjų erdvių ir jos infrastruktūros atnaujinimo ir įrengimo poreikis Vilniaus rajone, nepaisant to, kad 2007-2013 m. finansavimo laikotarpiu buvo įrengti VPS lėšomis 8 sporto aikštynai, vis dar labai aktualus, todėl finansuojant tokio pobūdžio projektus bus atsižvelgta, kaip vietos projektas suderintas su rajono gyventojais, būsimais naudos gavėjais
Tinkami vietos projektų vykdytojai:

  • Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;
  • Vilniaus rajone registruotos viešosios įstaigos;

Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir biudžetinės įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 385 000,00 Eur;

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 55 000,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;
Atsakingas VVG darbuotojas VPS administratorė Anželika Kerbed tel. +370 684 72962

 

Kvietimo Nr. 6  dokumentacija

„Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ (kodas:  LEADER-19.2-SAVA-6) Remiamos veiklos: Priemonė skirta didinti socialinį ir kultūrinį kaimo gyventojų potencialią, remti aktyvių veiklų ir iniciatyvų kūrimąsi. Vadovaujantis kompleksiniu požiūriu, kaimo gyventojų aktyvinimas efektyvus tik tada, kai jis apima visas žmogiškosios raiškos sferas, nes stiprėjant žmonių kultūrinės, socialinės, aktyvios ir turiningos veiklos įgūdžiams sukuriamos prielaidos aktyvesnei socialinei pozicijai rastis. Priemone siekiama vienyti įvairių amžiaus ir socialinių grupių kaimo žmones, skatinant jų įsitraukimą į viešąjį gyvenimą, kurti regioninius produktus, tinkamai panaudoti krašto kultūros ir istorijos paveldą krašto patrauklumui ir konkurencingumui stiprinti, paskatinti kaimo jaunimą imtis bendrų iniciatyvų, skatinti jaunimo socialinę, kultūrinę, turiningo laisvalaikio, pažintinę, švietėjišką veiklą, taip mažinant žalingų įpročių paplitimą ir didinant jaunimo motyvaciją likti kaime. Priemonės įgyvendinimo investicijos skirtos pilietinei visuomenei stiprinti tiesiogiai nekuriant darbo vietų.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 314 804,70 Eur;

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti suma negali būti didesnė kaip 18 000,00 Eur

80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į materialųjį turtą;

95 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
Atsakingas VVG darbuotojas VPS administratorė Anželika Kerbed tel. +370 684 72962
< Grįžti