Kvietimai teikti Vietos projektų paraiškas

2017 21 gruodžio, 11:40

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones:

Kvietimas Nr. 2

„Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama  ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4) Parama teikiama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla, kaime plėtoti, apimančiam įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Remiamos veiklos:

Vietos projekte numatytas verslas turi atitikti ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašu. Nepatenka į EVRK A sekcijos „Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“ 1 ir 3 skyrius (išskyrus veiklą, susijusią su paslaugų žemės ūkiui teikimu), galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:
– Vilniaus rajone veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys;
– fiziniai asmenys.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 350 000,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti ne didesnė kaip 50 000,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc.
Finansavimo šaltiniai:
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;
Atsakingas VVG darbuotojas VPS administratorė Irena Sakson tel.  + 370 611 59350

Kvietimas Nr. 3

„Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama  ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2) Remiamos veiklos: vietos projekte numatytas verslas turi atitikti ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašu (finansavimo sąlygų aprašo punktas 4.2.6)
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Vilniaus rajone registruoti fiziniai asmenys nuo 18 iki 40 metų amžiaus. Veiklą pradėjęs (veikęs pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą) ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo arba pradėsiantis fizinis asmuo.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 301 000,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 43000,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;
Atsakingas VVG darbuotojas VPS administratorė Irena Sakson tel. + 370 611 59350

Kvietimas Nr. 4

„Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6 Remiamos veiklos: Priemonė skirta didinti socialinį ir kultūrinį kaimo gyventojų potencialią, remti aktyvių veiklų ir iniciatyvų kūrimąsi. Vadovaujantis kompleksiniu požiūriu, kaimo gyventojų aktyvinimas efektyvus tik tada, kai jis apima visas žmogiškosios raiškos sferas, nes stiprėjant žmonių kultūrinės, socialinės, aktyvios ir turiningos veiklos įgūdžiams sukuriamos prielaidos aktyvesnei socialinei pozicijai rastis. Priemone siekiama vienyti įvairių amžiaus ir socialinių grupių kaimo žmones, skatinant jų įsitraukimą į viešąjį gyvenimą, kurti regioninius produktus, tinkamai panaudoti krašto kultūros ir istorijos paveldą krašto patrauklumui ir konkurencingumui stiprinti, paskatinti kaimo jaunimą imtis bendrų iniciatyvų, skatinti jaunimo socialinę, kultūrinę, turiningo laisvalaikio, pažintinę, švietėjišką veiklą, taip mažinant žalingų įpročių paplitimą ir didinant jaunimo motyvaciją likti kaime. Priemonės įgyvendinimo investicijos skirtos pilietinei visuomenei stiprinti tiesiogiai nekuriant darbo vietų.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 306 000,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti suma negali būti didesnė kaip 18 000,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
Atsakingas VVG darbuotojas VPS administratorė Anželika Kerbed tel. +370 684 72962
< Grįžti