KVIETIMAS NR. 7 TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2018 15 birželio, 09:24

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategiją „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kvietimo dokumentacija):

„Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama  ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4) Parama teikiama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla, kaime plėtoti, apimančiam įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Remiamos veiklos:

Vietos projekte numatytas verslas turi atitikti ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašu. Nepatenka į EVRK A sekcijos „Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“ 1 ir 3 skyrius (išskyrus veiklą, susijusią su paslaugų žemės ūkiui teikimu), galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

–        Vilniaus rajone veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys;

–        fiziniai asmenys.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 350 000,00 Eur

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti negali būti didesnė kaip 50 000,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc.
Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;

Kvietimas galioja Nuo 2018 m. birželio mėn.  15 d. 8:00 val. iki 2018 m.  liepos mėn.  31 d. 17:00 val.
Atsakingas VVG darbuotojas VPS vadovė Violeta Jankauskienė +370 610 45251
< Grįžti