I KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

2017 7 balandžio, 12:32

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonė „Viešųjų erdvių bei infrastruktūrostvarkymas ir įrengimas“ (kodas: LEADER-19.2-SAVA-7) Remiamos veiklos: Priemonė yra investicinio pobūdžio, skirta viešųjų erdvių, kuriose vykdoma laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrinė, socialinė ir kt. veikla kaime, atnaujinimui ir įrengimui. Priemonė skirta gerinti gyvenamąją aplinką siekiant mažinti socialinę atskirtį, skatinti iniciatyvų kūrimąsi, didinti jaunimo užimtumą Vilniaus rajone. Viešųjų erdvių ir jos infrastruktūros atnaujinimo ir įrengimo poreikis Vilniaus rajone, nepaisant to, kad 2007-2013 m. finansavimo laikotarpiu buvo įrengti VPS lėšomis 8 sporto aikštynai, vis dar labai aktualus, todėl finansuojant tokio pobūdžio projektus bus atsižvelgta, kaip vietos projektas suderintas su rajono gyventojais, būsimais naudos gavėjais

Tinkami vietos projektų vykdytojai:
-Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;
-Vilniaus rajone registruotos viešosios įstaigos;
-Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir biudžetinės įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 275 000,00 Eur;
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 55 000,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 275 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.vrvvg.ltwww.nma.lt taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Viršuliškių skg. 38, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017-04-10 8.00 val. iki 2017-05-10 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Vilniaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Viršuliškių skg. 38, Vilnius. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Kitokiu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Vilniaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Viršuliškių skg. 38, Vilnius, Vilniaus m. sav. ir telefonais +370 610 45 251, +370 684 72 962.

< Grįžti