METODINĖ PAGALBA KVIETIMUI Nr. 11 

Pagrindiniai dokumentai reglamentuojantys projektų teikimą, administravimą bei įgyvendinimą:

  • Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c0d6c9f0803611e6a0f68fd135e6f40c/xbCbyTKOXP

 

  • Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2018 metų

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/69fc7ca1587611e896f6c1bcca8cd3a8?jfwid=-9dzqnu8o5

 

3) Suteiktos paramos pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą“ viešinimo taisyklės

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f71874507f2511e49386e711974443ff/VhMLVpTlwI

 

 4) Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ec1d84f0182d11e4988dd8c7447f8ac5/XMvWpHLxxe

5) Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/689ed922c59111e782d4fd2c44cc67af/pkkwIKWBEo

6) Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47a74d00268211e78397ae072f58c508

 

Dokumentai, kuriais remiantis pagrindžiamas vietos projekto tinkamumas:

 1) Lietuvos respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.640D50DB8877/HgxIVPeiFi

 

2) Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.316716/euIZDFLoDu

 

3) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.309099?jfwid=q8i88m5as

 

 4) Paslaugų žemės ūkiui sąrašas

 Galiojanti suvestinė redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.417570

 

 5) Lietuvos higienos norma hn 15:2005 „maisto higiena“

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.261668/uqCRzbEVsX

6) Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos  aprašas

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.329396/TIAmEQUKtW

 

7)  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika

 Galiojanti suvestinė redakcija:

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11dcebe07c0111e49386e711974443ff

 

8) Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.332547/vuRQfwdWfx

 

9) Techninis reglamentas „Mašinų sauga“

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.97178/PArmmyfKyV

 

 10) Statybos techninis reglamentas str 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185/cAXSXVTpkj

 

11) Statybos techninis reglamentas str 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1/RSmBxJLduv

 

12) Statybos techninis reglamentas str 1.01.08:2002Statinio statybos rūšys“

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.197405/nRqDRqwMgk

 

13) Statybos techninis reglamentas str 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos Padarinių Šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“

Galiojanti suvestinė redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1bc09e60c04a11e6a3e9de0fc8d85cd8/lFvpBvoUYH