Naujausia informacija apie artėjančius VPS projektų kvietimus

2022 18 sausio, 19:03

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė nuo 2022 m. vasario 14 d. iki kovo 14 d. kvies teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos (sutr. VPS) „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ VPS priemones „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (Kvietimas Nr. 35) bei „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (Kvietimas Nr. 36).

Kvietimas teikti paraiškas galios nuo 2022 m. vasario 14 dienos iki 2022 m. kovo 14 d. 11:00 val.

Šių metų sausio 25 dieną 10 val. MS Teams platformoje vyks nuotolinis Informacinis renginys projektų pareiškėjams. Jo metu bus pristatyti 35 ir 36 kvietimai, visa susijusi informacija bei atsakyta į dalyvių klausimus. Išankstinė registracija iki sausio 24 dienos, nuoroda: https://forms.gle/2jwP2MkGkf4mPvJa8.

 

Kas gali teikti paraiškas? Projektų finansavimas Vietos projektų atrankos kriterijai

VPS priemonių pagrindiniai tikslai ir remiamos veiklos VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ pagrindiniai tikslai yra mažinti skurdo riziką kaimo vietovėse skatinant nevyriausybinio sektoriaus ekonominį gyvybingumą ir socialinę integraciją. Remiamos veiklos:

 • Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms (socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir senyviems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams, mažamečius vaikus auginančios šeimos, neįgaliesiems, priklausomybės ligomis sergantiems ir pan.) kūrimas (pvz., vaikų priežiūra, paslaugos senjorams, „nuotolinės“ paslaugos, pagalba socialiai atskirtiems žmonėms ir t.t.);
 • Sąlygų socialiai pažeidžiamoms grupėms (socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir senyviems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams, mažamečius vaikus auginančios šeimos, neįgaliesiems, priklausomybės ligomis sergantiems ir pan.) įsidarbinti sudarymas;
 • Socialiai atskirtų vietovių vystymas (pvz., socialiniai verslai labai nutolusiose kaimo vietovėse, gyvenamųjų rajonų vystymas / reabilitacinės programos kaimo vietovėse ir t.t.);
 • Kitos veiklos, kurios neprieštarauja socialinio verslo sampratai.

 

Priemonė skirta darbo vietoms kurti. Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, taip pat verslo plane (FSA 2 priedas) pateikti informaciją apie planuojamo vietos projekto tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip vietos projektas atitinka VPS, VPS priemonės tikslus, remiamas veiklas.

 

*Socialinis verslas –  verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant rinkos mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su visuomenei naudingais tikslais ir prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis, taikomos socialinės inovacijos.

*Bendruomeninis verslas – bendruomeninės organizacijos inicijuotas verslas, kai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą remiama ekonominė veikla vykdoma remiantis socialiai atsakingo verslo nuostatomis, o gaunamas pelnas skiriamas bendruomenės veiklai užtikrinti, jos aktualioms problemoms spręsti.

*NVO verslas – nevyriausybinės organizacijos inicijuojamas verslas, kai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą remiama ekonominė veikla vykdoma remiantis socialiai atsakingo verslo nuostatomis, o gaunamas pelnas skiriamas visuomenės ar jos grupių aktualioms problemoms spręsti.

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ pagrindiniai tikslai yra smulkių kaimo verslo subjektų ekonominio aktyvumo ir konkurencingumo didinimui, skatinti inovacijų diegimą, mažinti atotrūkį tarp miesto ir kaimo, kurti naujas ir išlaikyti esamas darbo vietas kaimuose. Remiamos veiklos:

 • Parama skiriama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla, kaime plėtoti, apimančiam įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.
Kas gali teikti paraiškas? Pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (Kvietimas Nr. 35) pareiškėjais gali būti Vilniaus rajone registruoti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų, arba Asociacijų arba Viešųjų įstaigų, arba Labdaros ir paramos fondų įstatymus, privatūs juridiniai asmenys.

                   

Tinkami pareiškėjai:

 • Ne trumpiau kaip vienerius metus Vilniaus rajone registruoti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų, arba Asociacijų arba Viešųjų įstaigų, arba Labdaros ir paramos fondų įstatymus;
 • privatūs juridiniai asmenys (maža ar labai maža įmonė) registruoti ir veiklą vykdantys VVG teritorijoje (tik socialinio verslo projektuose).

 

* Viešoji įstaiga − tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

 

Pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (Kvietimas Nr. 36) paraiškas gali teikti privatūs juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys.

Tinkami pareiškėjai:

 • Ne trumpiau kaip 1 metus Vilniaus rajone kaimo vietovėje registruoti ir veikiantys subjektai.

Pareiškėjai turi atitikti „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.

Paramos gali kreiptis privatus juridinis arba fizinis asmuo, kuris nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus, nurodytus smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir rekomendacijoje nr. 2003/361/eb (taikoma fiziniams asmenims).

Projektų finansavimas VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ didžiausia paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

 • 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 „Dėl Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairių patvirtinimo“ (toliau – Socialinio verslo gairės), nuostatas, pobūdžio;
 • 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma  119 836,00 Eur

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ skiriamos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma  100 613,00 Eur

Vietos projektų atrankos kriterijai VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ atrankos kriterijai:

 • Projekto veiklos kuria socialines inovacijas rajono mastu;
 • Didesnis sukurtų ir kontrolės laikotarpiu išlaikytų naujų darbo vietų skaičius (mažiausiai 2 darbo vietos);
 • NVO/socialinio/bendruomeninio verslo subjekto patirtis (subjektas vykdo veiklas, su projektu susijusioje srityje ne trumpiau nei 2 metus iki paraiškos pateikimo);
 • Projekto poreikis suderintas su teritorijos, kurioje teikiamas projektas, nevyriausybinės organizacijomis, verslo ir vietos valdžios atstovais.
 • Projekto idėja išvystyta konsultuojantis su vietos gyventojais ir (arba) suinteresuotomis organizacijomis (į projekto idėjos vystymą įtraukta 70 ir daugiau vietos gyventojų ir (arba) suinteresuotų organizacijų);
 • NVO/socialinio/bendruominio verslo subjektų veiklos modelis (verslas vykdomas pagal įterpiantį modelį arba integruotą).

 

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ atrankos kriterijai:

 

 • Didesnis sukurtų naujų darbo vietų skaičius (mažiausiai nuo 1 iki 1,5 naujų darbo vietų (etatų));
 • Projekto veiklomis (rezultatais) kuriamos inovacijos rajono lygmeniu;
 • Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus nepertraukiamai), yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus;
 • Pareiškėjas yra kaimo vietovėje registruotas ir veikiantis subjektas (ne mažiau nei 2 metus yra registruotas ir veikiantis kaimo  vietovėje);
 • Pareiškėjas (fizinio asmens atveju),  pareiškėjo vadovas(įmonės savininkas  arba darbuotojas, kuris bus atsakingas už projekto metu sukurtų veiklų vykdymą) turi profesinį, aukštesnįjį ir (arba) aukštąjį išsilavinimą projekto metu plečiamo verslo ir(arba) vadybos srityje.
Daugiau informacijos Visa informacija apie skelbiamus kvietimus, jų priedai bei dokumentai yra Vilniaus rajono vietos veiklos grupės tinklalapyje (www.vrvvg.lt). VPS vietos projektų klausimais konsultuoja:

35 kvietimas – VPS vadovė Violeta Jankauskienė (+370 610 45251, violeta.vrvvg@gmail.com),                   VPS administratorė Agnė Bumblauskienė (+370 633 48 481, agne.bumblauskiene@gmail.com)

36 kvietimas – VPS vadovė Violeta Jankauskienė (+370 610 45251, violeta.vrvvg@gmail.com),

VPS administratorė Irena Sakson (+370 611 59350, irena.sakson35@gmail.com)

< Grįžti