II kvietimas (2011/05/16 – 2011/10/14)

II kvietimo patvirtinti dokumentai pareiškėjams teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategiją
    1.

Bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategiją

2. Vidaus tvarkos aprašas
3. pecialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos I prioriteto „Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
3.1. 1 priedas. Vietos projekto paraiška paramai gauti
3.2. 2 priedas. Vietos projekto vykdymo sutartis
3.3. 3 priedas. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis
3.4. 4 priedas. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
3.5. 5 priedas. Mokėjimo prašymo forma gauti lėšas
   4.

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones „Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo skatinimas“ ir „Kaimo gyventojų verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas“

4.1. 1 priedas. Vietos projekto paraiška paramai gauti
4.2. 2 priedas. Vietos projekto vykdymo sutartis
4.3. 3 priedas. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis
4.4. 4 priedas. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
4.5. 5 priedas. Mokėjimo prašymo forma gauti lėšas