V kvietimas (2012/12/27-2013/02/18)

patvirtinti dokumentai pareiškėjams teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategiją
1.
Bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategiją
Bendrosios taisyklės (aktuali redakcija)
2. Vidaus tvarkos aprašas
3.
Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos I prioriteto „Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
Specialiosios taisyklės (aktuali redakcija)
3.1.
1 priedas. Vietos projekto paraiška paramai gauti
3.2.
2 priedas. Vietos projekto vykdymo sutartis
3.3.
3 priedas. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis
3.4.
4 priedas. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
3.5.
5 priedas. Mokėjimo prašymo forma gauti lėšas
4. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones „Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo skatinimas“ ir „Kaimo gyventojų verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas“

Specialiosios taisyklės (aktuali redakcija)

4.1. 1 priedas. Vietos projekto paraiška paramai gauti
4.2.  2 priedas. Vietos projekto vykdymo sutartis
4.3.  3 priedas. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis
4.4.  4 priedas. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
4.5. 5 priedas. Mokėjimo prašymo forma gauti lėšas
5.
Vidaus tvarkos aprašas (aktuali redakcija)